پروژه های عظیم مهندسی

شامل مراحل ساخت :

1- برجهای دوقلوی پتروناس مالزی

2- پل میلاد و پل لوپهو چین

3- برج العرب

جهت دیدن فیلم می توانید با شعبه ی مرکزی ما تماس گرفته و آن را تهیه فرمایید.

قیمت خرید نقدی : 20.000 تومان