تمدید مهلت ارسال گزارش صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر) تا پایان شهریور ماه 93

طبق اعلام معاون ماليات هاي مستقيم کشور مهلت ارايه فهرست صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر) برای سال هاي 91، 92 و سه ماهه اول 93 تا پايان شهريور ماه و براي آخرين بار تمدید شد. اعضای سازمان که تا کنون گزارش صورت معاملات فصلی را ارسال ننموده اند می توانند تا پایان مهلت مقرر برای ارسال این گزارش اقدام نمایند.
سازمان امو مالیاتی کشور حد نصاب معاملات کوچک را برای سال 91، 670 هزار تومان برای سال 92، 880 هزار تومان و برای سال 93، یک میلیون و دویست هزار تومان اعلام نموده است.

شورای مالیاتی سازمان