سرفصل دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات ساختمانی

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسیسات ساختمانی

 

 

ردیف

عنوان مبحث

 

1

مبانی برق

 

2

سیستم های نیرو و ارتینگ

 

3

تراسفورماتور و پست

 

4

سیستم های توزیع و خازن گذاری

 

5

کابل و هادی های خط و محاسبات

 

6

تابلو ها، حفاظت و کنترل

 

7

سیستم های جریان ضعیف

 

8

روشنایی

 

9

آسانسور

 

10

طراحیموتورخانهمرکزی) آبگرم(

 

11

طراحیوانتخابپمپها

 

12

طراحیومحاسبهسیستمهایلولهکشیگرمایشوسرمایش

 

13

طراحیوانتخابشیرها

 

14

طراحیموتورخانهبخار

 

15

طراحیوانتخابهوارسانهاوطراحیکانال

 

16

طراحیموتورخانهسرمایش) چیلر(

 

17

سایکرومتریک

 

18

ویژگیهایآبسردوگرممصرفی

 

19

طراحیشبکهآبسردوگرممصرفی

 

20

طراحیشبکهلولهکشیفاضلاب،هواکشفاضلاب،آبباران