تقویم دوره های آموزشی پایه 3 نظام مهندسی دی 98

 

 تقویم آموزشی دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی اندیشه شریف

شهریه با تخفیف

شهریه

(تومان)

تاریخ شروع

محل برگزاری

روزها وساعات تشکیل کلاس

طول دوره

(ساعت)

نام دوره

3.150.000

3.500.000

16/11/98

صادقیه

چهارشنبه (22-14)و پنج شنبه(22-14) و جمعه)17 -9 (

در 4 هفته متوالی

100

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

عمران - محاسبات

2.340.000

2.600.000

29/10/98

 

 

03/11/98

صادقیه

:Aکد

(22-17)  یکشنبه و سه شنبه

:Bکد

(9-14)پنج شنبه(22-16) و جمعه

90

دوره آمادگی آزمون

نظام مهندسی پایه 3 عمران -  نظارت

2.340.000

2.600.000

28/10/98

 

 

03/11/98

سیدخندان

:Cکد

(22-16)  شنبه و دوشنبه

:Bکد

پنجشنبه (22-17) وجمعه (15-9)

90

دوره آمادگی آزمون

نظام مهندسی پایه 3 عمران -  نظارت

450.000

450.000

8/11/98

صادقیه

سه شنبه (16-12)

25

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

عمران - اجرا

450.000

450.000

18/11/98

صادقیه

جمعه(16-12)

25

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

عمران - اجرا

1.575.000

1.750.000

03/11/98

صادقیه

پنجشنبه (15-9) و جمعه (22-15)

70

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

برقطراحی ونظارت

1.575.000

1.750.000

04/11/98

سیدخندان

جمعه (14-08)

70

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

برقطراحی ونظارت

1.125.000

1.250.000

03/11/98

صادقیه

پنجشنبه (15-09) و جمعه (22-15)

50

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

برقنظارت

1.125.000

1.250.000

04/11/98

سیدخندان

جمعه (08-14)

50

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

برقنظارت

1.125.000

1.250.000

30/10/98

مشهد سن آباد

یکشنبه و دوشنبه (22-17)

50

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

برقنظارت

1.665.000

1.850.000

30/10/98

صادقیه

دوشنبه و چهارشنبه (22-17)

80

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

مکانیکطراحی ونظارت

1.665.000

1.850.000

28/10/98

سیدخندان

شنبه و پنجشنبه (22-17)

80

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

مکانیکطراحی ونظارت

1.125.000

1.250.000

30/10/98

صادقیه

دوشنبه و چهارشنبه (22-17)

50

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

مکانیکنظارت

1.125.000

1.250.000

28/10/98

سیدخندان

شنبه و پنجشنبه (22-17)

50

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

مکانیکنظارت

1.200.000

1.200.000

14/11/98

 

10/11/98

صادقیه

:Aکد

 (11-16دوشنبه

:Bکد

 (11-16)پنجشنبه

40

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

معماری - طراحی

1.200.000

1.200.000

14/11/98

 

10/11/98

سیدخندان

:Aکد

 (17-21دوشنبه

:Bکد

 (17-21)پنجشنبه

40

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

معماری - طراحی

1.755.000

1.950.000

28/10/98

03/11/98

صادقیه

:Aکد

 (22-17شنبه و دوشنبه

:Bکد

پنجشنبه (22-17) و جمعه (20.30-15.30)

70

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

معماری - نظارت

1.755.000

1.950.000

29/10/98

سیدخندان

:Aکد

(22-17)  یکشنبه و سه شنبه

 

70

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

معماری - نظارت

450.000

450.000

06/11/98

صادقیه

 :Aکد

(17-21)پنجشنبه

25

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3

معماری - اجرا

1.350.000

1.500.000

30/10/98

صادقیه

 

شنبه و دوشنبه (22-17)

70

دوره آمادگی آزمون

نظام مهندسی پایه3

نقشه برداری