برنامه دوره های کاربردی - تخصصی نفت , گاز وپتروشیمی

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
HYSYS , Pipesys 30 2,500,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
(Workshop)HYSYS 40 3,900,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
ASPEN Plus 30 2,500,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
Simsci PRO II 30 2,500,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی خطوط لوله بین شهری PipePhase 25 2,200,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزار OLGA 26 2,200,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزار Pipesim 20 2,200,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
تئوری طراحی Piping 30 2,500,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
Piping : استرس آنالیز خطوط CAESAR II 24 2,200,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی مکانیکال مخازن ذخیره اتمسفر یک براساس استاندارد API650 30 2,500,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی مکانیکال مخازن تحت فشار با کمک نرم افزار pvelite 30 2,500,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزار PDMS 90 6,100,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزارهای Gambit,Fluent 40 3,900,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد