اساتید

اساتید عمران:

نام خانوادگی اساتید

مباحث تدریس

استاد کریمی

مبحث 9 و 10و6و2800

استاد افراسیابی

مبحث 9

استاد نوذری

مبحث7 و 8و9و10

استاد مهدی زاده

مبحث7،8،مصالح ، بنایی،10و11

استاد حقگو

مبحث10و11و جوش

استاد لالانی

مبحث5،6،9،10،11جوش،12،21،22،7،8،10،11،

استاد میرزایی

مبحث7،5،8،12،21،22

استاد صدیقی

مبحث6،2800،7،8

 

 

اساتید معماری:

نام خانوادگی اساتید

ماحث تدریسی

استاد میرزا محمدی

طراحی معماری

استاد لالانی

مبحث 10،11جوش،7،98،9،12،18،20،21

استاد عراقی

مبحث 3،13،14،16،17،12،قانون

استاد قربان نژاد

مبحث 2،3،4،5،8،15،18،19،20،21،22

                                  استاد رضایی                    مبحث 13و14و16و17
                                      استاد نوبهار                               مبحث 3و4و19و13و14و16
 

 

اساتید مکانیک:

نام خانوادگی اساتید

استاد هادی زاده

استاد یوسفی

استاد بغوزیان

 

 

استاد برق:

نام خانوادگی اساتید

استاد عرب صادق

 

 

استاد نقشه برداری:

نام خانوادگی اساتید

استاد هاشمی