ورود به کلاس های انلاین- نظام- کارشناسی رسمی

ورود به کلاس های انلاین کارشناسی رسمی:

 

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی-راه و ساختمان - آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی- نقشه برداری - آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی-رشته امور ثبتی- آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی-معماری و تزئینات - آذر ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی- تاسیسات ساختمان - آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی-رشته حسابداری و حسابرسی- آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی-برق ماشین آلات کارخانجات - آبان ماه 1402

ورود به کلاس انلاین کارشناس رسمی- مشترک (برق ماشین آلات کارخانجات) و (تاسیسات ساختمان) - آبان ماه 1402

 

ورود به کلاس های انلاین نظام مهندسی پایه3:

 

ورود به کلاس انلاین طراحی معماری 40 ساعت - بهمن ماه  1402

ورود به کلاس انلاین نظام مهندسی مکانیک نظارت - 50 ساعت - دی 1402

ورود  به کلاس انلاین نظام مهندسی مکانیک طراحی- 20 ساعت- دی 1402

ورود  به  کلاس انلاین نظام  مهندسی عمران نظارت - 120ساعت -  1402

ورود به کلاس انلاین نظام مهندسی معماری نظارت - 95 ساعت -دی 1402

ورود به کلاس انلاین نظام مهندسی نقشه برداری - 40 ساعت - دی  1402

ورود به کلاس انلاین نظام مهندسی عمران محاسبات-140 ساعت- دی 1402

ورود به  کلاس انلاین نظام مهندسی  برق   نظارت - 45 ساعت - دی 1402