دانلود سوالات ازمون نظام مهندسی ادوار گذشته +پاسخ تشریحی

دانلود سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان مهر 1402

سوالات نظارت عمران

سوالات اجرا عمران

سوالات نظارت معماری

سوالات اجرا معماری

سوالات نظارت تاسیسات برقی

سوالات طراحی تاسیسات برقی

سوالات نظارت تاسیسات مکانیکی

سوالات طراحی تاسیسات مکانیکی

سوالات آزمون نقشه برداری

 

 

دانلود سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان اردبیهشت  1402

 سوالات نظارت عمران (پاسخنامه)

 سوالات اجرا عمران (پاسخنامه)

 سوالات نظارت معماری (پاسخنامه)

سوالات اجرا معماری (پاسخنامه)

سوالات نظارت تاسیسات برقی (پاسخنامه)

سوالات طراحی تاسیسات برقی (پاسخنامه)

سوالات نظارت تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

سوالات طراحی تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

 سوالات آزمون نقشه برداری (پاسخنامه)

 

 

دانلود سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان دی 1401

 سوالات نظارت عمران (پاسخنامه)

 سوالات اجرا عمران (پاسخنامه)

 سوالات نظارت معماری (پاسخنامه)  

سوا  لات اجرا معماری (پاسخنامه)

 سوالات نظارت تاسیسات برقی (پاسخنامه)

 سوالات طراحی تاسیسات برقی (پاسخنامه)

 سوالات نظارت تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

 سوالات طراحی تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

 سوالات آزمون نقشه برداری (پاسخنامه)

 

 

دانلود سوالات ازمون ورود به حرفه مهندسان شهریور 1401

 سوالات نظارت عمران (پاسخنامه)

سوالات اجرا عمران (پاسخنامه)

 سوالات نظارت معماری (پاسخنامه)

سوالات اجرا معماری (پاسخنامه)

 سوالات نظارت تاسیسات برقی (پاسخنامه)

 سوالات طراحی تاسیسات برقی (پاسخنامه)

 سوالات نظارت تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

 سوالات طراحی تاسیسات مکانیکی (پاسخنامه)

 سوالات آزمون نقشه برداری (پاسخنامه)