فیلم های آموزشی دوره های انلاین قوه قضاییه شهریور 99

فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار(م4)-99/03/08-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه دوم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار(م4)-99/03/15-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه سوم ک ادامه ...
فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-مهندس هاشمی-نقشه برداری -جلسه1-99/2/24-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه دوم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-امور ثبت -جلسه1-99/2/25-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه سوم کلاس ادامه ...
فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته  کارخانجات-دکتر عرب صادق-4-2-99-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه دوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات-دکتر یوسفی-5-2-99-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه سوم کلاس آنلاین رشته  کارخا ادامه ...
فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مبحث ایمنی -مهندس لالانی-اندیشه رسای شریف فیلم جلسه دوم کلاس راه و ساختمان-مهندس کریمی.پارت اول -اندیشه رسای شریف فیلم جلسه دوم کلاس راه و ساختمان مهندس کریمی-پارت ادامه ...
مستند مهندسی بی نهایت محصول Discoveri channel  مستند بی نظیر تجربیات ناخوشایند و اشتباهات مهندسی برج دبی و فواره های رقصان مراحل ساخت سد کارون پروژهای عظیم مهندسی ماجراجویی در معماری ادامه ...