دانلود رایگان کتاب های مقررات ملی ( مباحث 22 گانه )

 

دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

                         

         دانلود مبحث اول                            دانلود مبحث دوم                           دانلود مبحث سوم

 

                           

      دانلود مبحث چهارم                            دانلود مبحث پنجم                            دانلود مبحث ششم  

 

                          9   

        دانلود مبحث هفتم                             دانلود مبحث هشتم                           دانلود مبحث نه

 

                         12

     دانلود مبحث دهم                                دانلود مبحث یازدهم                           دانلود مبحث دوازدهم

 

                           15

     دانلود مبحث سیزدهم                         دانلود مبحث چهاردهم                     دانلود مبحث پانزدهم

 

16                          18

      دانلود مبحث شانزدهم                        دانلود مبحث هفدهم                         دانلود مبحث هجدهم

 

19             20             21

      دانلود مبحث نوزدهم                          دانلود مبحث بیستم                       دانلود مبحث بیست و یکم

22                   

دانلود مبحث بیست و دوم                دانلود مبحث بیست و سوم       پیش نویس راهنمای محاسبات و                                                                                                    طراحی سازه ای

 

                             

 

        راهنمای طراحی                              پیش نویس راهنمای طراحی

   دیوارهای بنایی محوطه                          میراگرها جداگرهای لرزه ای