اهداف

هرچند ارائه خدمات آموزشی در این مرکز موجبات رضایت شرکت کنندگان در دوره ها را فراهم آورده و این امر باعث افتخار پرسنل و اساتید موسسه گردیده است، لیکن وجود ضعف ها و کاستی های موجود در ارائه برخی خدمات مشابه توسط برخی از مراکز آموزشی فاقد کیفیت آموزشی باعث گردیده که وظیفه این مرکز بسیار حساس تر شده و نسبت به ارائه خدمات آموزشی خود به جامعه مهندسی بادقت بیشتری عمل نماید. از سویی دیگر انتظار جامعه مهندسی نسبت به این مرکز فراتر از حد معمول بوده و در آینده ضمن ارائه خدمات جدیدتر آموزشی نسبت به رفع برخی نواقص موجود نیز اقدام خواهد شد. بر همین اساس نگرش جدی موسسه در راستای اهداف ذیل خواهد بود:
  1. بازآموزی، نوآموزی و ارتقای سطح علمی و فنی فارغ التحصیلان جدید و متخصصین دست اندر کار پروژه های عمرانی و صنعتی از طریق برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی

  2. بکارگیری تجربیات حرفه ای پیشکسوتان و انتقال آن به مهندسین جوان

  3. طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی براساس فن آوری نوین دنیا

  4. انتشار کتب و مراجع علمی براساس الگوهای کاربردی بودن مباحث ارائه شده