دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 3,500,000 2,975,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه 98/04/06
98/03/21
98/03/27
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 3,500,000 2,975,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/03/30
98/04/09
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,300,000 2,070,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/09
98/04/02
98/03/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,300,000 2,070,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/04/12
98/03/19
98/04/03
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
98/04/28
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/04/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,750,000 1,487,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/30
98/04/09
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,750,000 1,487,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/04/06
98/03/21
98/04/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000 1,187,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/30
98/04/09
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000 1,187,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/04/06
98/03/21
98/04/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,850,000 1,480,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/09
98/03/26
98/03/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,850,000 1,480,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/03/30
98/04/09
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,250,000 1,187,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/09
98/03/26
98/03/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,250,000 1,187,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/03/30
98/04/09
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000 960,000
کدA: دوشنبه(16-12)
کدB: پنج شنبه(16-12)
صادقیه
98/03/30
98/04/03
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000 960,000
کدA: دوشنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(21-17)
سیدخندان
97/04/20
98/04/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000 1,755,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/03/09
98/03/19
98/04/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000 1,755,500
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/03/30
98/03/21
98/04/03
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
صادقیه
98/04/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
98/04/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,500,000 1,200,000
کدA: شنبه و دوشنبه(21-17)
صادقیه
98/03/20
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,500,000 1,200,000
کدA: سه شنبه و چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/03/28