دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات
100 3,500,000 3,150,000 چهارشنبه (22-14)و پنج شنبه(22-14) و جمعه(17-09)
در 4 هفته متوالی
صادقیه
98/11/09
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
98/11/18
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/11/16
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(16-11:30)
کدB: پنج شنبه(16-11:30)
صادقیه
98/11/14
98/11/10
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(21:30-17)
کدB: پنج شنبه(21:30-17)
سیدخندان
98/11/14
98/11/10
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: پنجشنبه(21-17)
صادقیه
98/11/10
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
98/11/19
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
90 2,600,000 2,340,000 کدA: یکشنبه و سه شنبه (22-17) صادقیه
98/10/29
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
90 2,600,000 2,340,000 کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-08) صادقیه
98/10/26
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
90 2,600,000 2,340,000 کدC: پنج شنبه(17-12) و جمعه(19-14) سیدخندان
98/11/03
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
90 2,600,000 2,340,000 کدD: شنبه و دوشنبه (21-17)
سیدخندان 98/10/28
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
70 1,950,000 1,755,000 شنبه و دوشنبه (21-17)
صادقیه
98/10/28
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
70 1,950,000 1,755,000 یکشنبه و سه شنبه (21-17)
سیدخندان 98/10/29
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
70 1,950,000 1,755,000 پنج شنبه(22-17) و جمعه(19-14) صادقیه
98/11/03
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
70 1,950,000 پنج شنبه(22-17) و جمعه(14-09) سیدخندان
98/11/03
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
50 1,250,000 1,125,000 دوشنبه و چهارشنبه (21-17)
صادقیه
98/10/30
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک طراحی ونظارت
80 1,850,000 1,665,000 دوشنبه و چهارشنبه (21-17)
صادقیه
98/10/30
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
50 1,250,000 پنج شنبه(22-17) و شنبه(14-09) سیدخندان 98/10/28
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000 1,125,000 پنج شنبه(15-09) و جمعه(22-15) صادقیه 98/11/3
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق طراحی ونظارت
70 1,750,000 1,575,000 پنج شنبه(15-09) و جمعه(22-15) صادقیه 98/11/3
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000 1,125,000 پنج شنبه(22-16) و جمعه(14-08) سیدخندان 98/11/3
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق طراحی ونظارت
70 1,750,000 1,575,000 پنج شنبه(22-16) و جمعه(14-08) سیدخندان 98/11/3
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق نظارت-مشهد
50 1,250,000 1,125,000 یکشنبه و سه شنبه (21-17)
مشهد 98/10/30
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری
70 1,500,000 1,350,000 شنبه و دوشنبه (21-17)
صادقیه 98/10/30