دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,850,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(22-15)و جمعه(16-09)
صادقیه
97/06/27
97/07/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,850,000
کدB: روزهای فرد (21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/07/08
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 1,990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/06/24
97/07/10
97/06/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 1,990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/07/09
97/06/27
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه (19-14)
صادقیه
97/08/11
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/08/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-16) و جمعه(13-9)
صادقیه
97/07/10
97/06/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
سیدخندان
97/07/16
97/07/04
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 950,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه (21-16) و جمعه(13-9)
صادقیه
97/07/10
97/06/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD:چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/07/16
97/07/04
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,250,000
کدA: سه شنبه (21-17)
کدB:پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/07/24
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,250,000
کدA: دوشنبه (21-17)
کدB:پنج شنبه (21-17)
سیدخندان
97/07/16
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000
کدA: یکشنبه (21-17)
کدB:پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/07/01
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000
کدA: شنبه (21-17)
کدB: چهارشنبه (21-17)
سیدخندان
97/06/24
97/07/04
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 780,000
کدA : دوشنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه (16-12)
صادقیه
اعلام می گردد
97/06/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 780,000
کدA : سه شنبه(21-17)
کدD: جمعه (13-09)
سیدخندان
اعلام می گردد
97/06/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدB: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD:جمعه (14-09)
صادقیه
97/06/26
97/07/06
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدA: سه شنبه (22-17)
کدD: پنج شنبه (21-17)و جمعه (13-09)
سیدخندان
97/06/27
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه (21-17)
صادقیه
97/08/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه (21-17)
سیدخندان
97/08/12
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 990,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
صادقیه
97/07/02
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 990,000
کدD: چهارشنبه و پنج شنبه (21-17)
سیدخندان
97/07/04