دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,490,000
کدA : شنبه و دوشنبه (22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (22-17)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
96/12/12
-
96/10/28
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,490,000
کدA : شنبه و دوشنبه (22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (22-17)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
سیدخندان
-
96/11/01
-
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
90 1,890,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدC: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
96/12/14
96/12/08
96/12/17
96/01/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
90 1,890,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدC: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
سیدخندان
-
96/12/08
96/12/24
96/01/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA : یکشنبه(22-17)
کدB: چهارشنبه(22-17)
کدD: جمعه(20-15)
صادقیه
-
97/01/22
97/01/31
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA : شنبه(21-17)
کدB: دوشنبه(21-17)
کدD: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
-
97/01/20
97/01/29
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000 1,000,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
-
96/12/08
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000 1,000,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدD: پنج شنبه(16-12)و جمعه(18-14)
سیدخندان
96/12/19
-
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
45 950,000 750,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدD: پنج شنبه(21-16)و جمعه(13-09)
صادقیه
-
96/12/08
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
45 950,000 750,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(16-12)و جمعه(18-14)
سیدخندان
96/12/19
-
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
70 1,250,000 1,000,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدC: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
96/12/14
96/12/20
96/12/17
96/01/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
70 1,250,000 1,000,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(22-17) و جمعه (13-09)
سیدخندان
96/12/19
-
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000 750,000
کدA : شنبه و دوشنبه(22-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدC: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
96/12/14
96/12/20
96/12/17
96/01/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000 750,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(22-17) و جمعه (13-09)
سیدخندان
96/12/19
-
96/12/24
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
20 590,000
کدA : یکشنبه(21-17)
کدB: سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(16-12)
صادقیه
-
97/01/28
97/01/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
20 590,000
کدA : دوشنبه(21-17)
کدB: چهارشنبه (21-17)
کدD: پنجشنبه(21-17)
سیدخندان
97/01/27
-
97/01/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدB: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کدA : یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(22-17)و جمعه(14-09)
صادقیه
96/01/15
96/12/13
96/12/24
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدA : شنبه و دوشنبه و چهار شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
سیدخندان
-
96/12/23
96/12/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA : شنبه(21-17)
کدB: یکشنبه(21-17)
کدD: سه شنبه(21-17)
صادقیه
97/01/18
97/01/26
-
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA : شنبه(21-17)
کدB: دوشنبه(21-17)
کدD: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
-
-
97/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
70 990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
صادقیه
96/12/12
-
-
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
70 990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: چهارشنبه(21-17)و پنجشنبه(21-17)
سیدخندان
-
-
96/12/22