دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,995,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/18
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,995,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,350,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/20
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,350,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/01/24
98/01/18
98/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
98/02/20
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/02/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,470,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/18
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,470,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/18
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,470,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/28
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,470,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/02/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/28
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/02/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 940,000
کدA: دوشنبه(16-12)
کدB: پنج شنبه(16-12)
صادقیه
98/01/19
98/01/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 940,000
کدA: دوشنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(21-17)
سیدخندان
97/01/26
98/01/29
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,750,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/01/19
98/01/10
98/01/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,750,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/02/02
98/01/20
98/02/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
صادقیه
98/02/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
98/02/14
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه(21-17)
صادقیه
98/01/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,170,000
کدA: سه شنبه و چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/01/28