دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,850,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
صادقیه
97/06/04
97/05/11
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,850,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/05/14
97/06/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 1,990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/06/05
97/06/27
97/05/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 1,990,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
اعلام می گردد
97/05/16
97/06/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه (21-17)
کدB: جمعه (18-14)
صادقیه
97/06/21
97/07/06
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: سه شنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه (16-12)
سیدخندان
97/06/20
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدD: پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/06/04
97/05/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,250,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD: چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/06/03
97/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
45 950,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدD: پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/06/04
97/05/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
45 950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD: چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/06/03
97/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
70 1,250,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدD:پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/06/11
97/05/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
70 1,250,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD: چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/06/03
97/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدD:پنج شنبه (21-16)
صادقیه
97/06/11
97/05/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD: چهارشنبه (22-17)
سیدخندان
97/06/03
97/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 780,000
کدA : دوشنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه (16-12)
صادقیه
اعلام می گردد
97/05/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 780,000
کدA : سه شنبه(21-17)
کدD: جمعه (13-09)
سیدخندان
اعلام می گردد
97/05/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدB: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدD:جمعه (14-09)
صادقیه
97/05/29
97/05/12
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
70 1,490,000
کدA: سه شنبه (22-17)
کدD: پنج شنبه (21-17)و جمعه (13-09)
سیدخندان
97/05/16
97/06/01
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه (21-17)
کدD: پنج شنبه (21-17)
صادقیه
97/06/21
97/07/05
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA : سه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
سیدخندان
97/06/20
97/07/06
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 990,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
صادقیه
97/05/20
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 990,000
کدD: چهارشنبه و پنج شنبه (21-17)
سیدخندان
97/05/17