دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 3,500,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (22-17)
صادقیه 98/04/25
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 3,500,000
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه(22-17) و جمعه(14-09)
سیدخندان
98/05/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,600,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/04/30
98/04/13
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,600,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدC: چهاشنبه و پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/04/31
98/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
98/05/18
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/05/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی و نظارت
70 1,750,000
کدA: شنبه و چهارشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(22-16)
صادقیه
98/05/05
98/04/27
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی و نظارت
70 1,750,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
سیدخندان
98/05/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000
کدA: شنبه و چهارشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(22-16)
صادقیه
98/05/05
98/04/27
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
سیدخندان
98/05/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی و نظارت
80 1,850,000
کدC: پنج شنبه(22-17) و جمعه(14-09)
صادقیه
98/04/27
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی و نظارت
80 1,850,000
کدA:شنبه و دوشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(22-16)
سیدخندان
98/05/14
98/05/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,250,000
کدC: پنج شنبه(22-17) و جمعه(14-09)
صادقیه
98/04/27
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,250,000
کدA:شنبه و دوشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(22-16)
سیدخندان
98/05/14
98/05/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(16-11:30)
کدB: پنج شنبه(16-11:30)
صادقیه
98/05/14
98/05/03
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(21:30-17)
کدB: پنج شنبه(21:30-17)
سیدخندان
98/05/07
98/05/10
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/05/14
98/05/08
98/04/13
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/04/07
98/05/15
98/05/17
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
صادقیه
98/05/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
98/05/26
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,500,000 1,200,000
کدA: شنبه و دوشنبه(21-17)
صادقیه
98/05/07
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,500,000 1,200,000
کدA: چهارشنبه و پنجشنبه(21-17)
سیدخندان
98/05/17