دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,995,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/07/29
97/09/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران محاسبات
150 2,995,000
کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان 97/09/02
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,350,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/09/26
97/09/29
97/09/08
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران نظارت
95 2,350,000
کدA : شنبه و دوشنبه(21-17)
کدB: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدC: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندانbr> 97/09/17
97/09/13
97/09/09
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
97/09/23
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(22-17)
سیدخندان
97/09/28
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,470,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(21-16) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/08/06
97/09/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق طراحی
70 1,470,000
کدA: دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(15-10) و جمعه(18-14)
سیدخندان
97/08/30
97/09/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,170,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(21-16) و جمعه(13-09)
صادقیه
97/08/06
97/09/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 برق نظارت
50 1,170,000
کدA: دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کدB: پنج شنبه(15-10) و جمعه(18-14)
سیدخندان
97/08/30
97/09/22
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,470,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدB:پنج شنبه(22-15)
صادقیه
97/09/13
97/08/08
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک طراحی
80 1,470,000
کدA: دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کدB:پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/09/15
97/09/14
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,170,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کدB:پنج شنبه(22-15)
صادقیه
97/09/13
97/08/08
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,170,000
کدA: دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کدB:پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/09/15
97/09/14
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 940,000
کدA : دوشنبه(16-12)
کدD: پنج شنبه(16-12)
صادقیه
97/09/19
97/09/08
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری طراحی
40 940,000
کدA : دوشنبه(21-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)
سیدخندان
97/09/12
97/09/15
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,750,000
کدB: شنبه و دوشنبه(21-17)
کدD:پنج شنبه(21-17) و جمعه(14-09)
صادقیه
97/09/19
97/09/08
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری نظارت
72 1,750,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه(22-17)
کدD: پنج شنبه(21-17)و جمعه(13-09)
سیدخندان
97/08/13
97/09/16
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
صادقیه
97/09/14
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
97/09/24
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,170,000
کدA: شنبه و دوشنبه(21-17)
صادقیه
97/09/19
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
پایه 3 نقشه برداری
75 1,170,000
کدD: سه شنبه و چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
97/09/13