دوره های عادی آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات
150 3,500,000 کدA: یکشنبه و سه شنبه (21-17)

کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/09/10 سیدخندان
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
95 2,600,000
کدA: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/09/10
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
95 2,600,000
کدC: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
سیدخندان
98/09/09
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: جمعه(19-14)
صادقیه
98/10/20
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000
کدA: چهارشنبه(21-17)
سیدخندان
98/10/25
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق طراحی ونظارت
70 1,750,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(22-16)

کد C: یکشنبه وسه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
صادقیه
98/09/09
98/09/21 سیدخندان
98/09/10 98/09/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق نظارت
50 1,250,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(22-16)

کد C: یکشنبه وسه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
صادقیه
98/09/09
98/09/21 سیدخندان
98/09/10 98/09/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک طراحی ونظارت
80 1,850,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(22-16)

کد C: یکشنبه وسه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
صادقیه
98/09/09
98/09/21 سیدخندان
98/09/10 98/09/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
50 1,250,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(22-16)

کد C: یکشنبه وسه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
صادقیه
98/09/09
98/09/21 سیدخندان
98/09/10 98/09/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(16-11:30)
کدB: پنج شنبه(16-11:30)
صادقیه
98/09/11
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
40 1,200,000
کدA: دوشنبه(21:30-17)
کدB: پنج شنبه(21:30-17)
سیدخندان
98/09/11
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000
کدA: شنبه و دوشنبه (21-17)
کدB: پنج شنبه(22-16)
صادقیه
98/09/09
98/09/21
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
72 1,950,000 کد C: یکشنبه وسه شنبه (21-17)
کدD: جمعه (13-09)
سیدخندان
98/09/10
98/09/22
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: پنجشنبه(21-17)
صادقیه
98/10/19
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000
کدA: شنبه(21-17)
سیدخندان
98/10/28
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری
75 1,500,000 کدA: یکشنبه و سه شنبه (21-17)

کدB: پنج شنبه(21-17) و جمعه(13-09)
صادقیه
98/09/10 سیدخندان
98/09/21