برنامه دوره های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان و نقشه برداری و معماری 120 31,000,000 24,800,000 چهارشنبه(22-14) پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09) صادقیه 98/08/15
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشين
و تاسيسات کارخانجات
80 19,500,000 15,600,000 کدA : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه(22-17) صادقیه 98/08/25
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشين
و تاسيسات کارخانجات
80 19,500,000 15,600,000 کدB: پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09) صادقیه 98/08/23
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسيسات ساختمانی 50 16,000,000 12,800,000 کدA : چهارشنبه وپنج شنبه(22-14) و جمعه (17-09)
طی 2 هفته متوالی
صادقیه 98/09/20
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی نقشه برداری 35 9,000,000 7,200,000 کدA : چهارشنبه(22-15)پنج شنبه(22-08)
و جمعه (22-08) طی ۳روز متوالی
صادقیه 98/08/29
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی امور ثبتی 24 7,000,000 5,600,000 کدA : پنجشنبه (19-9)جمعه(22-09)
طی 2روز متوالی
صادقیه 98/09/28
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی معماری داخلی و تزئینات 24 6,000,000 6,000,000 کدA : چهارشنبه(22-14)پنج شنبه(22-14)
و جمعه (17-09) طی ۳روز متوالی
صادقیه 98/09/06
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان - مشهد 50 16,000,000 11,200,000 کدA : چهارشنبه(22-14)پنج شنبه(21-09)
جمعه (22-09) شنبه (14-22)-یکشنبه (14-22)
طی 5روز متوالی
مشهد 98/09/06
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان - خرم آباد 50 16,000,000 9,600,000 کدA : چهارشنبه(22-14)پنج شنبه(21-09)
جمعه (22-09) شنبه (14-22)-یکشنبه (14-22)
طی 5روز متوالی
خرم آباد 98/09/13
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان - بندر عباس 50 16,000,000 9,600,000 کدA : چهارشنبه(22-14)پنج شنبه(21-09)
جمعه (22-09) شنبه (14-22)-یکشنبه (14-22)
طی 5روز متوالی
بندر عباس 98/09/20
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان -تهران 50 16,000,000 14,400,000 چهارشنبه(22-14) پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09)
دوهفته متوالی
صادقیه 98/09/20
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشين
و تاسيسات کارخانجات
65 21,000,000 18,900,000 چهارشنبه(22-14) پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09)
طی دوهفته (9 روز متوالی)
صادقیه 98/09/20