انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان و نقشه برداری و معماری 120 31,000,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17) صادقیه 99/03/18
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان و نقشه برداری و معماری 120 31,000,000 پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09) سیدخندان 99/03/29
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشين
و تاسيسات کارخانجات
80 21,000,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17) صادقیه 99/03/20
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشين
و تاسيسات کارخانجات
80 21,000,000 پنجشنبه (22-14)و جمعه (17-09) سیدخندان 99/03/30
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسيسات ساختمانی 60 16,000,000 پنجشنبه(22-17)و جمعه(14-09) صادقیه 99/03/22
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تأسيسات ساختمانی 60 16,000,000 شنبه و دوشنبه(22-17) سیدخندان99/03/19
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی امور ثبتی 60 16,000,000 چهارشنیه(22-17) صادقیه 99/03/28
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی نقشه برداری 50 15,000,000 پنجشنبه(22-17)و جمعه(14-09) صادقیه 99/03/22
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی معماری داخلی و تزئینات 40 12,000,000 پنجشنبه(22-17) صادقیه 99/03/29
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی حسابداری 76 19,000,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17) صادقیه 99/03/18