دوره های کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات 100 2,700,000 1,890,000 4 هفته متوالی:
چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/06/20
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت 50 1,490,000 968,000 2 هفته متوالی:
چهارشنبه (22-14)و پنجشنبه(17-08)
جمعه(19-9)
98/06/13
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت 50 1,490,000 968,000 2 هفته متوالی:
چهارشنبه(16-08) و پنجشنبه(22-14)
جمعه(17-9)
98/06/20
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت 48 1,490,000 968,000 2 هفته متوالی:
چهارشنبه (22-14)و پنجشنبه(17-08)
جمعه(17-9)
98/06/27
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 مکانیک 24 690,000 483,000
چهارشنبه و پنجشنبه(21-13)
جمعه(17-9)
98/06/27
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 مکانیک 24 690,000 483,000
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه(22-14)
98/07/10
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 برق 24 690,000 483,000
چهارشنبه (22-14)و پنجشنبه(16-08)
جمعه(22-14)
98/06/27
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 برق 24 690,000 483,000
چهارشنبه (22-14) پنجشنبه(16-08)
جمعه(22-14)
98/07/10
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی 14 490,000 343,000 پنج شنبه (21-14) و جمعه (16-09) 98/06/28
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی 14 490,000 343,000 پنج شنبه (21-16:30) و جمعه (18-09) 98/07/11
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت 27 690,000 483,000
چهارشنبه و پنجشنبه وجمعه(22-14)
98/06/20
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت 27 690,000 483,000
چهارشنبه و پنجشنبه جمعه(22-14)
98/07/03
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری 30 690,000 483,000
چهارشنبه و پنجشنبه(22-12) وجمعه(19-09)
98/06/20
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری 30 690,000 483,000
چهارشنبه(16-08) و پنجشنبه وجمعه(19-8)
98/07/3