دوره های کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات 100 2,800,000 4 هفته متوالی:
چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/16
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت 50 1,490,000 2 هفته متوالی:
چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/9
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 مکانیک 24 690,000 چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/23
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 برق 24 690,000 چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/23
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی 16 490,000 پنج شنبه و جمعه (22-14) 98/11/24
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت 27 690,000 چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/12
دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری 24 690,000 چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)
جمعه(18-9)
98/11/30