اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف درمصاحبه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری- سال 1400

اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال1400

 

 

نقشه برداری:

مسعود فرمان    

کارخانجات:

سعید خدایی             مهدی زارعی             
رامین مهاجرانی  

امور ثبتی:

آذر میر میران  موسی حجتی