اسامی برخی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال1400-اندیشه شریف

اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال1400-اندیشه شریف

اسامی در حال بروز رسانی میباشد...

 

نقشه برداری:

مسعود فرمان                    

کارخانجات:

سعید خدایی             مهدی زارعی             
رامین مهاجرانی  

امور ثبتی:

آذر میر میران  موسی حجتی