اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی طراحی معماری پایه 3 آذرماه 1402

اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی طراحی معماری پایه

3 آذرماه 1402

 

 

راضیه اسماعیلی 

سپیده رصصیان 

 اکبر روزبهانی

زهرا  رنجبر

زهرا بابایی

 فرزانه صحرا نبرد

فاطمه ذوالفقاریان

الهام خداپرست

مهرنوش ارجمن بفر

داوود عسگری

امیررضا حسنوند

ماندانا صدیقی

معمصومه پیرعلی