مقالات مهندسی برق

 

حفاظت و رله:اینترلاک

 

اینترلاک اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است كه به دونوع زير ، تقسیم بندی می شود:  اينترلاك الکتریکی و اينترلاك مکانیکی.در پستهایفشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته ونیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند . برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدارو دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تابدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برایدسترسی به پست، تضمین گردد.سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداریتجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط باکنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی، درنظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی ازاشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیحکلیدها و سکسیونرها دست یافت.

 

 
  

حفاظت و رله:رله های حفاظتی

 

حفاظت تجهيزات و دستگاه هاي سيستم قدرت در مقابل عيوب واتصاليها ، به وسيله كليد قدرت انجام مي گيرد قبل از اينكه كليد قدرت بتواند بازشود ، سيم پيچي عمل كنندة آن بايد تغذيه شود اين تغذيه به وسيله رله هاي حفاظتيانجام مي پذيرد . رله به دستگاهي گفته مي شود كه در اثر تغيير كميت الكتريكي مانندولت و جريان و يا كميت فيزيكي مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحريكشده و باعث به كار افتادن دستگاههاي ديگر و نهايتاً قطع مدار به وسيله كليد قدرت( در سيستم توليد و انتقال و توزيع ) يا دژنكتور مي گردد.

 

 
 

 

حفاظت و رله:اساس كار رله ديستانس

 

رلة ديستانس يك رلة حفاظتي است كه زمان قطع آن تابع مقاومت طولسيم مي‌باشد. در اغلب اوقات بايد زمان قطع رله تابع محل اتصال كوتاه نسبت به رلهباشد و از اين جهت بايد زمان قطع رله، تابع جهت يعني از انرژي اتصال كوتاه نيزگردد. لذا هر چه محل اتصالي از رله دورتر باشد، مقاومت ظاهري قطعه سيم بين محلاتصال تا رله بزرگتر شده و در نتيجه مقاومت اهمي و غير اهمي آن نيز بزرگترمي‌گردد.
عامل مؤثر در لة ديستانس مي‌تواند يكي از عوامل:
1.
مقاومت ظاهري( امپرانس)
2. هدايت ظاهري ( ادميتانس)
3. مقاومت اهمي ( دزيستانس)
4. هدايت اهمي ( كندوكتانس)
5. مقاومت غيراهمي ( راكتانس)
6. امپدانس اختلاط
7. هدايت غيراهمي ( سوسپتانس ) باشد.

 

 
  

حفاظت و رله:چگونگی نجات فرد برق گرفته از تیرهای برق

 

 ابتدا باید بدانیم که برق گرفتگی چگونه به وجود میآید؟

همان گونه که می دانیم فرد در تماس با جریان برق اگر با سطحزمین ودیوار ها در تماس باشد با بسته شدن سیکل از طریق سیم برق ، بدن وزمین دچاربرق گرفتگی می شود که تیر برق به عنوان زمین محسوب خواهد شد. پس از تماس با ارگانهای مربوط به این گونه حوادث از جمله : آتش نشانی ، اکیپ اتفاقات اداره ی برق ونیروی انتظامی و اورژانس در محل حاضر شده و به ارزیابی وضعیت خواهند پرداخت و باتعامل و هماهنگی در صدد رفع مشکل بر خواهند آمد. ابتدا می بایست عوامل خطر آفرین رااز محیط دور کرد یا بر طرف کرد،بنابراین گروه اتفاقات شبکه ی برق به قطع برق مسیرمبادرت می ورزند تا راه را برای نجات فرد برق گرفته هموار گردد،سپس برای اطمینانبیشتر به ارت کردن شبکه ی تحت عملیات پرداخته . بعضی از تیر برق ها خود دارای سیستممحافظت زمین ( ارت ) هستند ولی طبق گفته های مأمور آتش نشانی که برای تهیه ی مطالباین تحقیق به ایشان مراجعه نمودیم اکثر تیرهای برق فاقد این نوع سیستم بوده ، برایاین منظور می بایست از دستگاه ارت موقت استفاده کنیم.

 

 
 

حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب واتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل كنندة آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد .