توزيع كاربرگ اسفند 93

قابل توجه مهندسان مكانيك بازرس لوله كشي گاز


توزيع كاربرگ اسفند 93 از تاريخ 93/12/04 لغايت93/12/12 با توجه به مصوبه‌ی كميته‌ی اجرائي گاز به شرح زير می باشد :

 

تاريخ تحويل فيش دی ماه 93به امور مالي تاريخ دريافت كاربرگ اسفند 93 از امور بازرسي گاز
دوشنبه 93/12/04 دوشنبه 93/12/11
سه شنبه 93/12/05 سه شنبه 93/12/12
چهارشنبه 93/12/06 چهارشنبه 93/12/13
شنبه 93/12/09 شنبه 93/12/16
یکشنبه 93/12/10 یکشنبه 93/12/17
دوشنبه 93/12/11 دوشنبه 93/12/18
سه شنبه 93/12/12 سه شنبه 93/12/19