اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون کارشناس رسمی سال 1393

اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی نقشه برداری

رضا امیر بیگی

احسان احمدی

اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی برق،ماشین،تأسیسات کارخانجات

حشمت الله نوروزی

محمود پارسا

هومن جدیدی

فرهاد حسینی بلوچی

مهرداد حمیدیان

اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی تأسیسات ساختمانی

حسین ایمانی

حسن جعفری

شاهین شاه محمدی