اسامی مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 96

ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 96 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

 

 

 

کارنامه برخی از مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 96

 

 

شهریار حقیقی محمود شیر محمد لو
بهروز جعفری مهدی ضیائی