”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان“

ماده 1 ـ آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف می‌شود:کلیک کنید