ازمون نظام مهندسی

دفترچه راهنمای ثبت نام ازمون-شهریور1401
مواد ازمون شهریور1401
 
کارت ورود به جلسه ازمون ورود به حرفه مهندسان شهریور1401
اعلام نتایج مرداد1400
نحوه اعتراض به جواب نهایی آزمون نظام مهندسی شهریور1401

نمونه سوالات کلی از سال 82 تا پایان شهریور1401:

نمونه سوالات کلی عمران محاسبات

نمونه سوالات کلی عمران نظارت

نمونه سوالات کلی عمران اجرا

نمونه سوالات کلی معماری طراحی

نمونه سوالات کلی معماری نظارت

نمونه سوالات کلی معماری اجرا

نمونه سوالات کلی برق(نظارت و طراحی)

نمونه سوالات کلی مکانیک(نظارت و طراحی)

نمونه سوالات کلی نقشه برداری

 

سوالات ازمون نظام مهندسی شهریور1401

نمونه سوالات مرداد1400

عمران محاسبات

عمران نظارت

عمران اجرا

بهسازی عمران

گودبرداری عمران

معماری نظارت

معماری اجرا

معماری طراحی 

برق نظارت

برق طراحی

مکانیک نظارت

مکانیک طراحی

نقشه برداری 

شهرسازی

ترافیک

نمونه سوالات  تفکیکی دوره های پیش:

سوالات مهر 99

سوالات  عمران محاسبات مشاهده
سوالات  عمران نظارت مشاهده
سوالات عمران اجرا مشاهده
سوالات معماری طراحی مشاهده
سوالات  معماری نظارت مشاهده
سوالات معماری اجرا مشاهده
سوالات  برق طراحی مشاهده
سوالات  برق نظارت مشاهده
سوالات  مکانیک طراحی مشاهده
سوالات مکانیک نظارت مشاهده
سوالات  نقشه برداری مشاهده

سوالات مهر98

عمران (محاسبات) عمران (نظارت)
عمران (اجرا) معماری (طراحی)
معماری (نظارت) معماری ( اجرا)
تاسيسات برقي طراحی تاسیسات برقی نظارت
تاسيسات مکانيکي طراحی تاسیسات مکانیکی نظارت
نقشه برداري ترافیک
شهرسازی  


سوالات بهمن 97

سوالات آزمون عمران محاسبات بهمن 97
سوالات آزمون عمران نظارت   بهمن 97
سوالات آزمون عمران اجرا  بهمن 97
سوالات آزمون معماری طراحی -
سوالات آزمون معماری نظارت  بهمن 97
سوالات آزمون معماری اجرا  بهمن 97
سوالات آزمون تاسیسات برقی طراحی  بهمن 97
سوالات آزمون تاسیسات برقی نظارت  بهمن 97
سوالات آزمون تاسیسات مکانیکی طراحی بهمن 97
سوالات آزمون تاسیسات مکانیک نظارت  بهمن 97
سوالات آزمون نقشه برداری بهمن 97

سوالات اردیبهشت97

عمران محاسبات - اردیبهشت 97 عمران نظارت - اردیبهشت 97
عمران اجرا - اردیبهشت 97 معماری طراحی - اردیبهشت 97
معماری نظارت - اردیبهشت 97 معماری اجرا - اردیبهشت 97
تاسیسات برقی طراحی - اردیبهشت 97  تاسیسات برقی نظارت - اردیبهشت 97
تاسیسات مکانیکی طراحی - اردیبهشت 97  تاسیسات مکانیک نظارت - اردیبهشت 97
 نقشه برداری - اردیبهشت 97  

 

سوالات مهر96

عمران محاسبات - مهر 96 عمران نظارت - مهر 96
عمران اجرا - مهر 96 معماری نظارت - مهر 96
معماری طراحی - مهر 96 معماری اجرا - مهر 96
 تاسیسات برقی طراحی - مهر 96 تاسیسات برقی نظارت - مهر 96
تاسیسات مکانیکی طراحی - مهر 96  تاسیسات مکانیک نظارت - مهر 96
 نقشه برداری - مهر 96  


سوالات از 94 تا 95

 

تاریخ آزمون رشته
اسفند 95 عمران محاسبات

عمران نظارت

 عمران اجرا

 معماری طراحی

 معماری نظارت

 معماری اجرا

تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی
نقشه برداری
ترافیک
شهرسازی
شهریور 95 عمران محاسبات
عمران نظارت
عمران اجرا
معماری طراحی
معماری نظارت
معماری اجرا
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی
نقشه برداری
ترافیک
شهرسازی
بهمن 94 عمران محاسبات
عمران نظارت
عمران اجرا
معماری طراحی
معماری نظارت
معماری اجرا
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی
نقشه برداری
ترافیک
شهرسازی
مرداد 94 عمران محاسبات
عمران نظارت
عمران اجرا
معماری نظارت
معماری اجرا
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی
نقشه برداری
ترافیک
شهرسازی

سوالات از سال 82 تا 93:

تاریخ برگزاری آزمون

رشته

آبان 1393


خرداد 1393

عمران - محاسبات

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

شهریور 1383

آبان 1393


خرداد 1393

عمران - نظارت

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

بهمن 1383

اسفند 1382

آبان 1393


خرداد 1393

عمران - اجرا

آذر    1392

خرداد 1393

ترافیک

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

شهریور 1383

خرداد 1393

شهرسازی

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

شهریور 1383

آبان1393


خرداد 1393

نقشه برداری

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

شهریور 1383

آبان 1393


خرداد 1393

تاسیسات مکانیکی

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

بهمن 1383

آبان 1393


خرداد 1393

تاسیسات برقی

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

خرداد 1389

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

بهمن 1383

آبان 1393


خرداد 1393

معماری - نظارت

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

آذر 1388

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

بهمن 1383

 

معماری - طراحی

شهریور99

آذر    1392

اسفند 1391

شهریور 1391

آذر 1390

اسفند 1389

آذر 1388

اسفند 1387

شهریور 1386

آذر 1384

بهمن 1383

آبان 1393


خرداد 1393

معماری - اجرا