قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري

ماده 1) كانون های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل میگردند به عنوان «كانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصيت حقوقیکلیک کنید